Prevádzkovateľom , ktorý spracúva vaše osobné údaje je spoločnosť KO-MA s.r.o., Komenského 361, 908 77 Borský Mikuláš, IČO: 50 083 121 (ďalej ako „Prevádzkovateľ“).

Spracúvanie osobných údajov uskutočňujeme v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“), ktoré poznáte aj ako GDPR, v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Zákon“), ako aj inými platnými právnymi predpismi, ktoré sa týkajú osobných údajov.

Vaše osobné údaje získavame priamo od vás, v postavení dotknutej osoby (ďalej aj ako „Dotknutá osoba“), a vo výnimočných prípadoch od inej osoby, ktorá nám poskytne vaše osobné údaje. Môže tak nastať situácia, že Prevádzkovateľ získa osobné údaje aj od inej osoby, ako priamo od Vás, preto toto oboznámenie, ktoré označujeme aj ako zásady spracúvania osobných údajov a zároveň ním plníme informačnú povinnosť, poskytuje informácie všetkým Dotknutým osobám v zmysle čl. 13 a čl. 14 Nariadenia (resp. v zmysle § 19 a § 20 Zákona)..

Všetky osobné údaje, ktoré o vás ako o Dotknutej osobe spracovávame, sú spracovávané iba pre odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia, k čomu sme prijali internú smernicu o spracovávaní osobných údajov, vrátane primeraných bezpečnostných opatrení na personálnej, organizačnej a technickej úrovni.

Možno to znie ako „cliché“, ale ochrana vašich osobných údajov je našou zásadnou prioritou, preto vás transparentne informujeme o spracovávaní osobných údajov v týchto zásadách spracúvania, ako aj o vašich právach, ktoré si môžete uplatniť voči nám. Zároveň vo zverejnenom Zázname o spracovateľských činnostiach nájdete konkrétne účely spracovávania osobných údajov, aké vaše osobné údaje alebo typy osobných údajov spracovávame, na akom právnom základe, komu vaše osobné údaje poskytujeme a pod.

Vo veciach týkajúcich spracúvania a ochrany osobných údajov nás ako Prevádzkovateľa môžete kontaktovať na adrese Komenského 361, 908 77 Borský Mikuláš, e-mailom na e-mailovej dpo@positivocafebar.sk.

Vaše osobné údaje spracovávame v súlade so zásadami Nariadenia, a to na účely spracovávania osobných údajov uvedené v Zázname o spracovateľských činnostiach.

Záznam o spracovateľských činnostiach nájdete tu.

Kedy sme oprávnení spracovávať vaše osobné údaje?

Plnenie zmluvných povinností – v prípade, ak sme s vami v postavení Dotknutej osoby uzatvorili zmluvu, pri plnení ktorej potrebujeme vaše osobné údaje, spracovávame vaše osobné údaje, v rozsahu potrebnom k plneniu zmluvných povinností.

Plnenie zákonných povinností – vaše osobné údaje spracovávame v niektorých prípadoch aj pri plnení našich zákonných povinností. Týmito zákonnými povinnosťami sú napr. povinnosti vyplývajúce z daňových predpisov, predpisov súvisiacich s účtovníctvom a pod.

Oprávnený záujem – vaše osobné údaje spracovávame aj na základe oprávneného záujmu, výlučne v prípadoch, ak je spracovávanie nevyhnutné na sledovanie našich oprávnených záujmov alebo záujmov tretej strany. Oprávnený záujem aplikujeme napríklad pri monitorovaní našich priestorov kamerovým systémom, pri určitých činnostiach spojených so zabezpečením služieb (odpovedanie na správy a dotazy).

Súhlas – v určitých prípadoch si od vás vyžiadame súhlas so spracúvaním osobných údajov. Táto situácia môže nastať napríklad pri organizácii súťaže, do ktorej sa zapojíte.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len, ak existuje právny základ, teda spracovávanie je v súlade so zásadou zákonnosti.

Všetky konkrétne účely spracovávania osobných údajov nájdete vyššie.

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré sú potrebné na spracovávanie osobných údajov vždy v súlade so zásadou minimalizácie tak, aby bol splnený účel spracovávania. To znamená, že nevyžadujeme od vás osobné údaje, ktoré nie sú pre konkrétny účel spracovávania potrebné.

Osobné údaje alebo kategórie spracovávaných osobných údajov sú špecifikované v Zázname o spracovateľských činnostiach.

Pri právnych základoch spracovávania osobných údajov, kde plní Prevádzkovateľ zmluvné povinnosti alebo zákonné povinnosti sú osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ spracováva, prevažne špecifikované v právnych predpisoch. Pri spracovávaní osobných údajov, kde je právnym základom súhlas alebo oprávnený záujem stanovujeme kategórie spracovávaných osobných údajov osobitne pre každý účel spracovávania.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje v závislosti od účelu spracovávania osobných údajov. Pri dobe uchovávania zohľadňuje Prevádzkovateľ zásadu minimalizácie uchovávania osobných údajov, t. j. spracováva osobné údaje výlučne počas doby, počas ktorej je uchovávanie osobných údajov nevyhnutné a po uplynutí tejto doby vaše osobné údaje vymaže.

Prevádzkovateľ teda uchováva osobné údaje počas doby, ktorá je v súlade s platnými právnymi predpismi a v súlade so zásadou minimalizácie uchovávania osobných údajov.

V prípade vašej požiadavky vám kedykoľvek poskytneme informácie o dobe uchovávania osobných údajov.

Ochrana vašich osobných údajov ako Dotknutých osôb sa spravuje ustanoveniami Nariadenia.

Ako Dotknutá osoba máte práva, ktoré vám vyplývajú prostredníctvom žiadosti realizovať u Prevádzkovateľa Vaše práva, ktorými sú:

Právo na prístup
Máte právo na poskytnutie informácie o tom, aké vaše osobné údaje spracovávame alebo akými osobnými údajmi disponujeme.

Právo na nápravu
Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. V prípade, že osobné údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, tieto osobné údaje upravíme, aktualizujeme alebo doplníme na základe vášho podnetu.

Právo na vymazanie
Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Uplatnenie vášho práva na výmaz (právo na zabudnutie) posudzujeme na základe individuálnych okolností. Napríklad, môžu existovať určité okolnosti alebo prípady, kedy nemôžeme vaše osobné údaje vymazať, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracovania
Taktiež máte právo nás požiadať, aby sme ďalej nespracovávali Vaše osobné údaje. V prípade, keď si myslíte, že vaše osobné údaje, ktoré spracovávame, nie sú správne, spracovávanie je protizákonné a žiadate o obmedzenie spracovávania, nepotrebujeme vaše osobné údaje, ale potrebujete ich ako Dotknutá osoba pri uplatňovaní právnych nárokov alebo keď si myslíte, že Prevádzkovateľ nemá oprávnený dôvod vaše osobné údaje ďalej spracovávať, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo na prenosnosť údajov
Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému subjektu, podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré spracovávame na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán alebo na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili.

Právo namietať Máte právo namietať voči spracovaniu osobných údajov, napríklad v prípade, ak spracovávame Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo pri spracovávaní, pri ktorom prichádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracovaniu osobných údajov, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracovávať, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na takéto spracovávanie.

Práva súvisiace s profilovaním alebo automatizovaným rozhodovaním
V prípade, ak by sme spracovávali osobné údaje profilovaním alebo automatizovaným rozhodovaním, máte právo odmietnuť automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Prevádzkovateľ však nepoužíva pri spracovávaní osobných údajov automatizované individuálne rozhodovanie alebo profilovanie.

Právo odvolať súhlas
Ak vaše osobné údaje spracovávame na základe vášho súhlasu, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším spracúvaním Vašich osobných údajov. Súhlas môžete odvolať tak, ako ste ho udelili, t. j. písomne alebo e-mailom.

Právo podať sťažnosť alebo podnet So sťažnosťou sa môžete obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Vaše práva uvedené v predchádzajúcom bode 7. tejto informačnej povinnosti Prevádzkovateľa môžete uplatniť:
- písomne, zaslaním žiadosti na adresu KO-MA s.r.o., Komenského 361, 908 77 Borský Mikuláš,
- elektronicky, prostredníctvom e-mailovej adresy dpo@positivocafebar.sk,
- ústne, na adrese nášho sídla KO-MA s.r.o., Komenského 361, 908 77 Borský Mikuláš o čom bude spísaný písomný záznam, ktorého kópia Vám bude predložená.

Odpoveď na uplatnenie vašich práv poskytujeme bezplatne. Za určitých okolností, v prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv sme oprávnení účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok.

Odpoveď vám poskytneme do jedného mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili vaše práva. V určitých prípadoch sme oprávnení predĺžiť lehotu na poskytnutie odpovede a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí Dotknutých osôb, najviac však o dva mesiace. O predĺžení lehoty vás budeme vždy informovať.

Ako uvádzame vyššie, nespracovávame vaše osobné údaje profilovaním, ako ani žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania.

Pri spracovávaní osobných údajov Prevádzkovateľom teda neprichádza k profilovaniu, ani k spracovávaniu osobných údajov prostredníctvom automatizovaného individuálneho rozhodovania na vyhodnotenie vašich osobných aspektov.

Ako Prevádzkovateľ neuskutočňujeme prenos osobných údajov do tretích krajín alebo do medzinárodných organizácií, a ani takýto prenos nezamýšľame uskutočniť.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom – orgánom štátnej správy, napr. správca dane, Úrad na ochranu osobných údajov, súdy, orgány činné v trestnom konaní a pod., ktoré sú oprávnené spracúvať osobné údaje získané Prevádzkovateľom.

Prevádzkovateľ poskytuje v niektorých prípadoch vaše osobné údaje aj svojím sprostredkovateľom, medzi ktorých patria spoločnosti: zabezpečujúce služby vedenia účtovníctva, správy registratúry, služby personálnej a mzdovej agendy, služby spojené s prevádzkovaním webovej stránky, prípadne marketingové služby. So sprostredkovateľmi máme uzatvorené zmluvy o poverení so spracúvaním osobných údajov a vedieme zoznam všetkých svojich sprostredkovateľov.

Využívame výlučne sprostredkovateľov, ktorí prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia, prostredníctvom ktorých sú splnené požiadavky Predpisov o ochrane osobných údajov k bezpečnému spracovávaniu vašich osobných údajov.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú platné a účinné od 25.05.2018. V prípade zmeny týchto zásad vás o zmenách vopred oboznámime, a to minimálne 14 dní pred účinnosťou nových zásad ochrany osobných údajov.

Nájdete nás v Senici

na Hviezdoslavovej ulici 484/6
905 01, Senica.

Otváracie hodiny

Pondelok - Štvrtok (07 - 22)
Piatok (07 - 01)
Sobota (08 - 01)
Nedeľa (10 - 22)

Prevádzkovateľ

KO-MA s.r.o.,
Komenského 361,
908 77, Borský Mikuláš
IČO - 50 083 121
IČ DPH - SK2120175618
 
Tel. č.: 0917 306 872 positivo@positivocafebar.sk

Zodpovedný vedúci | Tomáš Kolibecký, Roman Maca